Канадэ

КанадэИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Оттава. ЦIыфэу нэбгырэ млн 35-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 9 984 670 км² (дунаемкIэ я-2). БзэшъхьаIэхэр — англыбзэ, францыбзэ. ДЛО-м ахахьэ. Дунаем тет къэралмэ анахь бэлахьдэдэмэ ащыщ — экономикэмкIи, дзэм и къарыукIи.

Канадэм и нып
Канадэр картым тетэу

Пачъыхьыгъоу щыт. Къэралым шъхьатетыр — пачъыхьгуащэу Я-II Елизаветэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрДжастин Трюдо.

ГеографиеEdit

 
Канадэм и дэхагъэхэр

Ишъхъэрэ Америкэм ыку ит. Игъунэгъухэр: АШЗ.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit