Къалэм и дэхагъэхэр

РомэИталием и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 2.8 фэдиз цIыфэу дэс.

Къэлэ тхьаматэр – Иньяцио Марино.

ТарихъЕӀаз

753-рэ гъэм ти эрэм ыпэкIэ лъапсэ фашIыгъ.