Черногорие

ЧерногориеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Подгорица. ЦIыфэу нэбгырэ мин 620-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 13 812 км² (дунаемкIэ я-161). БзэшъхьаIэр – черногорыбз.

Черногорием и нып
Черногориер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

ДЛО-м хахьэ. ЕЗ-м хэхьанэу унашъо щыт (ЕЗ-м и кандидат).

Хэгъэгу лIышъхьэрФилип Вуянович.

Къэралыгъо тхьаматэрМило Дуканович.

ГеографиеEdit

Еуропэм ычIэгъ ит. Сербиер, Босниерэ-Герцеговинэрэ, Албаниер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэрEdit

Унитар республикэу щыт Черногориер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – еуро.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit