Ишъхъэрэ Македоние

Республикэу Ишъхъэрэ Македоние, е Ишъхъэрэ МакедониеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Скопье. ЦIыфэу нэбгырэ млн 2-м къехъу щэпсэу: македонхэр (%65), албанхэр (%25). Хэгэгум чIырэу иIэр 25 713 км². БзэшъхьаIэр – македоныбз.

Македонием и нып
Македониер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

ДЛО-м хахьэ, ЕЗ-м хэхьанэу унашъо щыт (ЕЗ-м и кандидат).

Хэгъэгу лIышъхьэрСтево Пендаровски.

Къэралыгъо тхьаматэрЗоран Заев.

Географие хэӀэзыхь

Еуропэм ычIэгъ ит, Балканхэм атет. Албаниер, Урымыер, Булгариер, Сербиер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр хэӀэзыхь

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Македониер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – македон денар.

Тарихъ хэӀэзыхь

ГъэшIэгъон хэӀэзыхь

Урымыемрэ Республикэу Македониемрэ зэгурымIоныгъэ яI, сыда пIомэ Ижърэ Македонием (ижъ-ижъыжь урым къэралыгъо) ыцIэ ыужрэ республикэм зыфиштагъ.

Зэпыщэхэр хэӀэзыхь