Къэбэртаехэр

Къэбэртаехэр –(Къэ. Адыгэ) адыгэ лъэпкъым щыщых, къэбэртэе адыгабзэкIэ мэгущаIэх. ДунаемкIэ нэбгырэ млн 2 фэдиз хъухэу аIо. Хэкужъым, Урысыем мин 600 фэдиз щэпсэу. КъБР закъом мин 500 нахьыбэ щэпсэу. Ай нэмык1эу Адыгэ Республикэм, КъЧР-м, Краснодар Краим, Москвам бэкIае щэпсэу.

ТарихъEdit

ТхылъхэрEdit

Нэмык1Edit