Богота

Богота, Сантафе де Богота - къалэ, Коломбием и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 10-м къехъу щэпсэу, и хьанэгъунэхэри ибгъэгъусэмэ.

Къалэм и нып

ГеографиеEdit

ТарихъEdit