Коломбием и нып
Коломбиер картым тетэу

КоломбиеКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Богота. ЦIыфэу нэбгырэ млн 48-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-27). Хэгэгум чIырэу иIэр 1 141 748 км² (дунаемкIэ я-26). БзэшъхьаIэр – испаныбзэр; ащ нэмыкIэу регионыбзэ пчъагъэ яI. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрХуан Мануэл Сантос. Игуадзэр - Герман Варгас Льерас.

ГеографиеЕӀаз

Къыблэ Америкэм и темыр лъэныкъо ит. Перу, Венесуэлэр, Панамэр, нэмыкIхэри пэгъунэгъух.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз