Панамэ

ПанамэКъыблэ Америкэмрэ, Ишъхъэрэмрэ азфагу ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Панамэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 4.1-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 75 517 км² (дунаемкIэ я-118). БзэшъхьаIэр – испаныбзэр; ащ нэмыкIэу регионыбзэ пчъагъэ яI. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Панамэм и нып
Панамэр картым тетэу

Хэгъэгу лIышъхьэрХуан Карлос Варела. Игуадзэр – Исабель Сен Мало де Альварадо.

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: Костэ-Рикэ, Коломбие.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit