Костэ-Рикэ, Республикэу Костэ-РикэрИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Сан-Хосе. ЦIыфэу нэбгырэ млн 4.8-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 51 100 км² (дунаемкIэ я-125). БзэшъхьаIэр – испаныбзэ. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Костэ-Рикэм и нып
Костэ-Рикэр картым тетэу

Хэгъэгу лIышъхьэрЛуис Гильермо Солис. Игуадзэр – Альфио Пива Месен.

Географие Edit

Ишъхъэрэ Америкэм и къыблэ лъэныкъо ит. Гъунэгъухэр: Никарагуа, Панамэ.

Тарихъ Edit

 
Христофор Колумб

Зэпыщэхэр Edit