Бразилиа (къалэ)

Бразилиа - къалэ, Бразилием и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 2.5 щэпсэу.

ТарихъEdit

Къалэм лъапсэ зыфаш1ыгъэр 1960 илъэсыр ары. Ащ ыпэк1э къэлэшъхьа1эу щытыгъэх Салвадор, Рио-де-Жанейро.