Бразилие

БразилиеКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьа1эр - Бразилиа. Ц1ыфэу нэбгырэ млн 200-м къехъу щэпсэу (а нумерымк1э дунаемк1э я-5-нэу щыт). Хэгэгум ч1ырэу и1эр 8 514 877 км² (дунаемк1э я-5-н). Бзэшъхьа1эр - португалыбз. Дунаемк1э Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) зылэжьрэр ц1ыфхэмк1э Бразилиер анахь къэралыгъошхоу щыт. ДЛО-м ахахьэ.

Бразилием и нып
Бразилиер картым тетэу

Хэгъэгу шъузышъхьэрДилма Русеф.

Къэралыгъо тхьаматэрМишел Темер.

ГеографиеEdit

Къыблэ Америкэм ытыгъэкъок1ып1эмк1э щыт. Аргентинэр, Боливиер, Перу ык1и нэмык1хэмэ апэгъунэгъу.

Бразил хэкум Амазонкэр пхырэкIы, зэрэчIыгумкIэ мэхьанэшхо зиIэ псыхъор.

 
Амазонкэр картым тетэу

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit