Бэрсэй Умар

Бэрсэй Умар (1807–1865) – адыгэ дунаим щызэлъашIэщтыгъэ дэдэу тхакIо, шIэныгъэлэжь, егъэджакIо, тхыдэIуат. Адыгэ литературэм ишIогъэшхо екIыгъ. 1855-рэ илъэсым апэрэу "Адыгабзэм и алфыбэр" къыдигъэкIыгъ (арап тхакIэр фэлъапсэу).

ГъэшIэгъонEdit

Илъэси 8 ыныбжь къодыеу атыгъуи, унагъом рахыгъагъ. ЕтIанэ Мысырым щеджагъ, бзэ заулэ щызэригъэшIэгъагъ.