ВиндхукНамибием и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ мин 330 щэпсэу. Къэралыгъом и экономикэ, културэ ыкIи социал гупчэу щыт.

Къалэм и нып

ТарихъЕӀаз

 
Къалэм и теплъэ, XIX ыкIэух

ЫцIэ германыбзэм къыхэкIыгъ, къикIырэр "жьыбгъэ къопэ цIыкIу".