Намибие

НамибиеАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр - Виндхук. Нэбгырэ млн 2.3 къехъу щэпсэу. Хэгъэгум чIырэу иIэр 825 418 км². БзэшъхьаIэр – англыбзэ.

Намибием и нып
Намибиер картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Хаге Гейнгоб. Хэгъэгу тхьаматэр – Саара Куугонгельва-Амадхила.

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: Къыблэ Африкэ Республикэ, Анголэ, Замбие, Ботсванэ.

Африкэм ычIэгъ щыт, Атлант Океаным ыIушъо тет.

ТарихъEdit

 
Хэкум и дэхагъэ

1990-рэ гъэм шъхьафитэу хъугъэ. Ащ ыпэу Къыблэ Африкэ Республикэм ыконтролыщтыгъэ.