Гайанэм и нып
Гайанэр картым тетэу

Гайанэ е Кооператив Республикэу ВенесуэлэКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Джорджтаун. ЦIыфэу нэбгырэ мин 700-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-165). Хэгэгум чIырэу иIэр 214 970 км² (дунаемкIэ я-85). БзэшъхьаIэр - англыбзэр; регионыбзэу 11 джыри яI. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрДэвид Грэнджер. Игуадзэр - Мосес Нагамуту.

ГеографиеЕӀаз

Къыблэ Америкэм и темыр лъэныкъо ит. Венесуэлэр, Бразилиер ыкIи Суринамыр пэгъунэгъух.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз