Гондурас

Гондурас, Республикэу ГондурасырИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Тегусигальпа. ЦIыфэу нэбгырэ млн 8.5-м фэдиз щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 112 090 км² (дунаемкIэ я-101). БзэшъхьаIэр - испаныбзэ. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Гондурасым и нып
Гондурасыр картым тетэу

Хэгъэгу лIышъхьэрХуан Орландо Эрнандес. Игуадзэр - Рикардо Антонио Альварес Ариас.

ГеографиеEdit

Ишъхъэрэ Америкэм и къыблэ лъэныкъо ит. Гъунэгъухэр: Никарагуа, Салвадор, Гуатемалэ.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit