Гуатемалэ

Гуатемалэ, Республикэу ГуатемалэрИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Гуатемалэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 14-м фэдиз щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 108 899 км² (дунаемкIэ я-103). БзэшъхьаIэр - испаныбзэ. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Гуатемалэм и нып
Гуатемалэр картым тетэу

Хэгъэгу лIышъхьэрАлехандро Мальдонадо Агирре. Игуадзэр - Хуан Фуэнтес Сория.

ГеографиеEdit

Ишъхъэрэ Америкэм и къыблэ лъэныкъо ит. Гъунэгъухэр: Гондурас, Салвадор, Белиз, Мексикэ.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit