Мексикэ

МексикэИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Мексикэ-къалэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 121-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-11). Хэгэгум чIырэу иIэр 1 972 550 км² (дунаемкIэ я-14). БзэшъхьаIэр — испаныбзэр; регионыбзэхэр — 68 фэдиз мэхъу. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Мексикэм инып
Мексикэр картым тетэу

Хэгъэгу лIышъхьэрЭнрике Пенья Ньето.

Къэрал хасэм итхьаматэрМигель Барбоса Уэрта. Гвадалахара

ГеографиеEdit

Ишъхъэрэ Америкэм ычIэгъ ит. Игъунэгъухэр: АШЗ, Гуатемалэр, Белиз.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit