ДжэгуакIо – джэгур зезыщэрэр (нахьыбэмкIэ адыгэ джэгум фэгъэхьыгъэу игугъу ашIы). Ижърэ зэманым орэдусэщтыгъэх, орэдыIощтыгъэ, тхыдэIуатэщтыгъэх.

Адыгэ културэмкIэ джэгуэкIо хабзэм мэхьанэшхо иI. Лъэпкъ гупшысэм изехьакIощтыгъэх.

Загъорэ джэгуакIомрэ хьатыякIомрэ а зы цIыфыр ары. Пчъагъэрэ гущыIэхэр зэтрагъэкIыхэрэп ыкIи.