Испун, псхъ. Жанэ, Адыгэ Хэку

Долмен – мыжъо зэтетмэ ащыщ, мегалит. Адыгэмэ я испунэхэр, гущыIэм фаIо. НэмыкI лэпкъхэми долменхэр яIэх.

СурэтхэрЕӀаз