Къэрэщэе-Черкес Республик

Къэрэщай-Адыгэ Республикэ, КъЩР (урысыбзэгьэКарачево-Черкесская Республика, Template:Lang-krc, Template:Lang-kbd, Template:Lang-abq, Template:Lang-nog) – Урысые Федерацием хахьэу республикэ. Къэралыгъуабзэхэр – (къэбэртай) адыгабзэ, къэрэщэе-балъкъэрыбзэ, абазэбзэ, нэгъоибзэ, урысыбзэ.

Республикэм и къэлэ шъхьаӏэр – Адыгэ-къалэ.

Республикэм и лӏышъхьэр – Темрез Рашид.

Физик-географ щытып1Edit

Къэбэртэе-Балъкъэр Республикэмрэ, Ставропол Краимрэ, Краснодар Краимрэ, (нэмык1э къэралыгъомэ ащыщэу Грузиемрэ) ягъунэгъу.

ТарихъEdit

Ц1ыфэу дэсхэрEdit

Адыгэхэри (черкес) абазэхэри къэрэщаехэри нэгъоихэри ермэлхэри украинхэри урысхэри.

ЭкономикэрEdit

КултурэрEdit