Къэрэщэе-балъкъэрыбзэ

Къэрэщэе-балъкъэрыбзэ (къэрэщаибзэ, балъкъэрыбзэ,Къарачай-малкъар тил) — къэрэщаехэмрэ, балъкъэрхэмрэ яныдэлъфыбз. Тырку бзэкупым щыщ. Нахьыбэу зыщыгуща1эхэрэр – КъБР-рэ, КъЧР-рэ. КъБР-ым мин 150 фэдиз, КъЧР-ым мин 230 фэдиз гущы1эшъоу щэпсэу.

КъБР-рэ, КъЧР-рэ якъэралыгъуабзэмэ ащыщ.

ТарихъырEdit

Тхак1эрEdit

ДиалектхэрEdit

Нэмык1Edit