Меню шъхьаӀыр зэӀух
Къалэм и теплъэ
Ла-Пас и нып

Ла-Пас – къалэ, Боливием ит къалэмэ анахь ин. Нэбгырэ мин 880 фэдиз дэс. Къэлэ тхьаматэр – Хуан Фернандо дель Гранадо Косио.

ТарихъЕӀаз

1548 гъэм лъапсэ фаш1ыгъ.