Лондон

ЛондонБританиешхом ык1и Англием я къэлэ шъхьа1. Еуропэм ык1и Дунаем и къэлэшходэдэмэ ащыщ. Нэбгырэ млн 8-м къехъу щэпсэу ц1ыф. Псыхъоу Темзэм тет. Темыр хы1ушъом пэчыжьэп. Къэлэ тхьэматэр – Борис Джонсон.

Лондон

ТарихъEdit

ЭкономикэEdit

КултурэEdit