Найроби

Кением икъэлэшъхьаI
Къалэм и дэхагъэхэр

НайробиКением и къэлэшъхьаI, ТыгъэкъокIыпIэ Африкэм и нахь къэлэшху, нэбгырэ млн 4 фэдиз дэс.

Къалэм къеухъурэекIыгъэх цIыф тхьамыкIэхэр зыщыпсэурэ районхэр.

ПсэушъхьэхэрЕӀаз

 
Найроби и лъэпкъ паркым жирафхэр щыплъэгъун плъэкIыщт