Найроби

Кением икъэлэшъхьаI

НайробиКением и къэлэшъхьаI, ТыгъэкъокIыпIэ Африкэм и нахь къэлэшху, нэбгырэ млн 4 фэдиз дэс.

Къалэм и дэхагъэхэр

Къалэм къеухъурэекIыгъэх цIыф тхьамыкIэхэр зыщыпсэурэ районхэр.

ПсэушъхьэхэрЕӀаз

 
Найроби и лъэпкъ паркым жирафхэр щыплъэгъун плъэкIыщт