Спорт – Пкъышъолым хэхъоным ыкIи нахь пытэ хъуным пае ашIырэ физическэ упражнениехэр ары.

Адыгэ спортсмен цӀэрыӀохэрЕӀаз

  • Яшар Догу - Тыркуем щыпсэущтыгъэ адыгэ (убых) бэнэкӀошху.
  • Кобл Якъуб - дунаим лъэшэу зэлъашӀэу бэнэнымкӀэ гъэсакӀу, тренер.
  • Хъущт Аслъэнбэч - Къэбэртае щыщэу адыгэ бэнакӀу, Олимп джэгукӀэмэ и чемпион.
  • Къардэнэ Мурат - Къэбэртае щыщэу адыгэ бэнакӀу, Олимп джэгукӀэмэ и чемпион.