СомалиАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэр – Могадишо. Нэбгырэ млн 10 къехъу щэпсэу. Хэгъэгум чIырэу иIэр 637 657 км². БзэшъхьаIэхэр – сомалибзэ, арапыбзэ.

Сомалим и нып
Сомалир картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Хассан Шейх Махмуд.

Къэрал тхьаматэр – Омар Абдирашид Али Шермарк.

ГеографиеЕӀаз

Гъунэгъухэр: Джибути, Эфиопие, Кение.

Инд Океаным ыIушъом тет.

ТарихъЕӀаз

 
КъэлэшъхьаIэжъэу щытыгъэр Талех