Стефан Цвейг (1881–1942) — Аустрие тхак1у, критикэ-тхак1у, новеллэ пчъагъэ ытхыгъ. Нэмыцыбзэк1э тхэщтыгъэ.

Ытхыгъэр хэшыпык1ыгъэуЕӀаз

"Амок", "Шахмат новелл", "Гъэмэфэ новелл", "Щынагъу"

Гъэш1эгъонырЕӀаз

Ц1эры1о ныбджэгъу пчъагъэ и1агъ - Ромен Роллан, Томас Манн, Зигмунд Фрейд, Герберт Уэллс. Ащ нэмык1эу зэфэтхэк1о-нэ1уасэу пчъагъэ и1агъ.

ТхылъхэрЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз