Уагадугу

Уагадугу – къалэ, Буркина-Фасом и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 1.5 фэдиз дэс.

СпутникымкIэ и теплъэ

ТарихъEdit

Я 15-рэ лIэшIэгъум апэу игугъу ашIыгъ.