СпутникымкIэ и теплъэ

Уагадугу – къалэ, Буркина-Фасом и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 1.5 фэдиз дэс.

ТарихъЕӀаз

Я 15-рэ лIэшIэгъум апэу игугъу ашIыгъ.