Ермэлыем и нып
Ермэлыер картым тетэу

Армение, Республикэу Армение, ЕрмэлыеАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Ереван. ЦIыфэу нэбгырэ млн 3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 29 743 км². БзэшъхьаIэр - ермэлыбзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрСерж Саргсян.

ГеографиеЕӀаз

Гъунэгъухэр: Грузие, Тыркуе, Азербайджан, Иран.