Аустралие

Аустралие , Аустралие чIынэлъэшхум щыIэ къэралыгъу. ЦIыфэу нэбгырэ млн 21-м къехъу щэпсэу (2012-гъэ илъэсымкIэ). Км² млн 7-м къехъу чIыгу хахьэ (дунаемкIэ яхэнэрэр). Къэлэ шъхьаIэр — Канберрэ.

Аустралиер картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу гувернаторПетер Косгров.

Къэрал тхьаматэрМалколм Тёрнбол.

Аустралием бзэшъхьаIэрИнджылызыбзэр ары.

ГеографиеEdit

Хышхо Шъэфымрэ, Хышхо Индымрэ азфагу ит. Гъунэгъухэр: Папуа - ГвинеякIэ, Индонезие, Тимор ТыгъэкъокIыпIэр, Соломон Хыгъэхъунэр, Уануату.

ТарихъEdit

Зы лъэхъанэ горэм Британие Пачъыхьыгъом я гъэрхэгъэгуэу щытыгъэ.

ЭкономикэEdit

Аустралиер гъучIышъочIыкIэ, телесвязыкIэ, банкыныгъэкIэ, къэгъэкIыкIэ ыкIи нэмыкI шIуагъэ зыпылъэу чIым къычIахыхэрэмкIэ бай.

 
Карта месторождений Австралии

ЖьыопсEdit

ЗэпыщэхэрEdit