Меню шъхьаӀыр зэӀух

Инджылызыбзэ, англыбзэ, англызыбзэ, - англымэ ябз, индо-еуропэ бзэунагъом и герман бзэкупым хахьэ. ДунаемкIэ анахь бзэ зэлъашIэрэм ащыщ, сыда пIомэ Британиешхомрэ, АШЗ-мрэ я бзэшъхьаIэу щыт. Нэбгырэ млн 400-м къехъу яныдэлъфыбзэу щыт.

КъэралхэрЕӀаз

Егъэпхыгъэ линкыхэрЕӀаз