Сукре – къалэ, Боливием и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ мин 300 фэдиз щэпсэу. КъэлэшъхьаIэу щыт нэмы1эми, къэрал 1орыш1ап1эхэр нахьыбэу Ла-Пас дэтых.

ТарихъEdit

1538 гъэпс лъапсэ фаш1ыгъ.

ГеографиеEdit

Лъэгэк1аеу щыт – м 2904 хым ышъхьа.