Танзание

ТанзаниеАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Додома (хасэр зыдэщыIэр), Дар-эс-Салам (административ IофхэмкIэ). Нэбгырэ млн 48 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 945 203 км². БзэшъхьаIэхэр – суахили, англыбзэ.

Танзанием и нып
Танзаниер картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Магуфули Джон. Гуадзэр – Мизенго Пинда.

ГеографиеEdit

 
Къэралым и административ пычыгъухэр

Гъунэгъухэр: Кение, Угандэ, Руандэ, Бурунди, Конго, Замбие, Малави, Мозамбик.

ПсыуцупIэхэу Викториемрэ, Танганьикэрэ, Ньясэрэ, ыкIи Инд Океанымрэ аIушъомэ атет.

ТарихъEdit

Шъхьафитэу зыхъугъэр я-XX лIэшIэгъур ары. Бэрэ Британием и колониеу щытыгъэ.