Меню шъхьаӀыр зэӀух
Мозамбикм и нып
Мозамбикр картым тетэу

МозамбикАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Мапуто. Нэбгырэ млн 25 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 801 590 км². БзэшъхьаIэр – португалыбзэ.

Къэрал лIышъхьэр – Филипе Ньюси. Хэгъэгу тхьаматэр – Карлуш Агостиньо ду Росариу.

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

 
Хэкум и дэхагъэ

Бэрэ Португалием и колониеу щытыгъэ.