Баскхэр (баскыбзэкIэ еускалдунак) – Испанием ыкIи Францием щыпсэурэ цIыф лъэпкъ. Еуропэм ис лъэпкъ пстэум анахь жъыдэдэм ащыщых. ЗэкIэмкIи млн 2-3 фэдиз мэхъух.

Баск къэралыгъом и бракъ

Пчъагъэр хэӀэзыхь

Тарихъ хэӀэзыхь

ШIэныгэлэжьмэ зэраIорэмкIэ лъэпкъыр ижъырэ басконхэм къатекIыгъэх. Апэгъунэгъу роман лъэпкъхэр зыкIи ябзи, яхабзи техьэрэп. ШIэныгъэлэжь горэмэ адыгэ-апхъазмэ е картвелмэ (грузинмэ) лъэпкъ жъыдэдэ горэм къызэдытекIыгъэу аIо. Ау тегъэпытыхьагъэп.

ГъэшIэгъон хэӀэзыхь

Дин хэӀэзыхь

Ромэ католик диныр баскмэ алэжьы.

НэмыкI хэӀэзыхь

Зэпыщэхэр хэӀэзыхь