Баскхэр

Баскхэр (баскыбзэкIэ еускалдунак) – Испанием ыкIи Францием щыпсэурэ цIыф лъэпкъ. Еуропэм ис лъэпкъ пстэум анахь жъыдэдэм ащыщых. ЗэкIэмкIи млн 2-3 фэдиз мэхъух.

ПчъагъэрEdit

ТарихъEdit

ШIэныгэлэжьмэ зэраIорэмкIэ лъэпкъыр ижъырэ басконхэм къатекIыгъэх. Апэгъунэгъу роман лъэпкъхэр зыкIи ябзи, яхабзи техьэрэп. ШIэныгъэлэжь горэмэ адыгэ-апхъазмэ е картвелмэ (грузинмэ) лъэпкъ жъыдэдэ горэм къызэдытекIыгъэу аIо. Ау тегъэпытыхьагъэп.

ГъэшIэгъонEdit

ДинEdit

Ромэ католик диныр баскмэ алэжьы.

НэмыкIEdit

ЗэпыщэхэрEdit