Дание, е Дание КоролыгъоЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр - Копенгаген. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-113). Хэгэгум чIырэу иIэр 42 915 км² (дунаемкIэ я-133). БзэшъхьаIэр - даныбз.

Данием инып
Даниер Еуропэм икартым тетэу

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу шъузышъхьэрМаргретт я-II.

Къэрал тхьаматэрЛарс Локке Расмуссен.

ГеографиеEdit

Еуропэм ышъхьэ ит. Темыр Хым ыIушъо тет. ЧIыгукIэ Германие закъу игъунэгъур; Швециер, Норвегиер хыкIэ пэчыжьэхэп. КултурэмкIи пэблэгъэдэдэх.

Къэрал щытыкIэрEdit

Ахъщэу агъэфедэрэр – кронэ.

ЗэпыщэхэрEdit