Нигерие

Нигерие, Федератив Республикэу НигериеАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Абуджа. Нэбгырэ млн 150 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 923 768 км². БзэшъхьаIэхэр – англыбзэ.

Нигерием и нып
Нигериер картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Мохаммаду Бухари. Хэгъэгу тхьаматэр – Йеми Осинбаджо.

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: Бенин, Нигер, Чад, Камерун.

Африкэм и тыгъэкъохьапIэ щыI. Атлант Океаным ыIушъо тет.

ТарихъEdit

 
Хэгъэгум и бзэхэр

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Британием и колониеу щытыгъэ.

 
Лагос щыIэ бэдзэр