Меню шъхьаӀыр зэӀух
Камеруным и нып
Камеруныр картым тетэу

Камерун, Республикэу КамерунАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Яунде. Нэбгырэ млн 20 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 475 442 км². БзэшъхьаIэхэр – англыбзэ, францыбзэ.

Къэрал лIышъхьэр – Поль Бийя. Хэгъэгу тхьаматэр – Филемон Янг.

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.