Меню шъхьаӀыр зэӀух
Гурыт Африкэ Республикэым и нып
Гурыт Африкэ Республикэыр картым тетэу

Гурыт Африкэ РеспубликэАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр - Банги. Нэбгырэ млн 5 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 622 984 км². БзэшъхьаIэхэр - францыбзэ, санго.

Къэрал лIышъхьэр - Катрин Самба-Панза. Хэгъэгу тхьаматэр - Махамат Камун.

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.