Габон, Габон РеспубликАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр - Либревиль. Нэбгырэ млн 1.6 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 267 667 км². БзэшъхьаIэхэр - францыбзэ.

Габоным и нып
Габоныр картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр - Али бен Бонго Ондимба. Хэгъэгу тхьаматэр - Даниэль Она Ондо.

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: Камерун, Республикэу Конго, Экуатор Гвинейе.

Африкэм ыкум ит. Атлант Океаным ыIушъо тет.

ТарихъEdit

 
Хэгъэгум и карт

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.