Нигер, Республикэу НигерАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Ниамей. Нэбгырэ млн 17 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 267 000 км². БзэшъхьаIэхэр – францыбзэ.

Нигерым и нып
Нигерыр картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Махамаду Иссуфу. Хэгъэгу тхьаматэр – Бриги Рафини.

ГеографиеЕӀаз

Гъунэгъухэр: Алжир, Ливие, Чад, Нигерие, Буркина-Фасо, Мали.

Африкэм тыгъэкъохьапIэ щыI wp.

ТарихъЕӀаз

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.