Сирием ис адыгэхэр

Сирием ис адыгэхэрУрыс-Кавказ Заом ыуж адыгэ мухьажырэу Сирием щыт1ысыжьыгъэхэм къатек1ыгъэхэр. Сирием и къоджэ зэфэшъхьафмэ ащэпсэух. Пчъагъэк1э мин 160 фэдиз мэхъу.

Нахьыбэмк1э арапыбзэмрэ, адыгабзэмрэ (къэбэртэе 1уак1) а1улъ.

ТарихъырЕӀаз

Ц1эры1оу хъугъэхэрЕӀаз

Анзор Джэуад – Сирием и л1ыхъужъ. Дамаск дэтэу еджап1эмрэ, урамымрэ ыц1э ахьы.

Абазэ Мамдухь Хьэмди (Мэршан) – Сирием и къэрал лэжьак1у, к1элэегъадж, ш1эныгъэлэжь.