Налшык

Къэбэртэе-Балъкъэр Республикэм и къэлэ шъхьаӀ

Налшык (урысыбзэк1э Нальчик, къэрэщэе-балъкъэрыбзэк1э Налчыкъ) — Урысые Федерацием дэт къал, Къэбэртэе-Балъкъэр Республикэм и къэлэ шъхьа1. Ц1ыф нэбгырэ мин 240 фэдиз дэс (2013-рэ илъэск1э). Къэлэ тхьаматэ 1офыр зыгъэцак1эрэр – Кладько Игорь Евгений ыкъор.

Псыхъоу Тэрчым тет.

Физик-географ щытык1эр хэӀэзыхь

Тарихъыр хэӀэзыхь

1822-рэ илъэсым урысмэ адыжьым пытап1э щаш1ыгъэу а1о. Зыхэм 1724 адыжьып пытап1э (е чылэ) щытыгъэу къа1о.

Ц1ыфэу дэсхэр хэӀэзыхь

Нахьыбэмк1э дэсхэр – адыгэхэмрэ (къэбэртаехэр), балъкъэрхэмрэ, урысхэмрэ.

Экономикэр хэӀэзыхь

Егъэджэнрэ ш1эныгъэлэжьынрэ хэӀэзыхь

Културэр хэӀэзыхь

Нэмык1 хэӀэзыхь