Того, Тоголез РеспубликэАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Ломе. Нэбгырэ млн 7 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 56 785 км². БзэшъхьаIэхэр – францыбзэ.

Тогом и нып
Тогор картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Фор Эссозимна Гнассингбе. Хэгъэгу тхьаматэр – Коми Селом Классу.

ГеографиеЕӀаз

Гъунэгъухэр: Буркина-Фасо, Ганэ, Бенин.

Африкэм и тыгъэкъохьапIэ щыI. Атлант Океаным ыIушъо тет.

ТарихъЕӀаз

 
Хэгъэгум и карт

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.

 
Хэгъэгум и дэхагъэ