Адыгэ Къэралыгъо Университет

Адыгэ Къэралыгъо Университет, АКъУ (Адыгейский государственный университет, Adyghe State University) - Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэм дэт гурыт шIэнлэжьапI ыкIи еджарI. А еджэпIэшхом цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэмэ: адыгэхэм, урысхэм, ермэлхэм, нэгъойхэм ыкIи нэмыкIхэми шIэныгъэ щызэрагъэгъоты. Тыркуем, Шамы, Иорданием къарыкIыгъэ адыгэхэри университетым щеджэх. Бзэ зэфэшъхьафхэр: адыгабзэр, урысыбзэр, инджылызыбзэр, тыркубзэр, арапыбзэр, ахэмэ анэмыкIыбзэхэри универсиетеым щызэрагъашIэ.